Đặt lịch khám

(Những ngày có nền màu đỏ là đã có lịch hẹn rồi, chỉ được phép chọn những ngày nền màu trắng (không chọn trước quá 2 tháng))